Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Partner verejného sektora

REGISTRÁCIA DO RPVS – JUDr. Ivan Hric, advokát 0918 931 021 

Partner verejného sektora:

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ktorý sa inak hovorovo nazýva aj „protischránkový zákon„. Tento zákon upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“). Ďalej obsahuje údaje o overovaní údajov zapisovaných do registra a sankcie za porušenie povinností.  Register partnerov verejného sektora je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.

Kto je partner verejného sektora:

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a spĺňa definíciu v zmysle ust. § 2 protischránkového zákona je povinná sa „dať zapísať do“ registra. Najbežnejší dôvod zápis do registra v zmysle § 2 protichránkového zákona bude prijímanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Ďalej z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ďalej prijímanie finančných prostriedkov od právnickej osoby zriadenej zákonom. Ďalej od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom. Zriadenej obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom.

Alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc.

Kto nie je partner verejného sektora:

Ten podnikateľský subjekt, ktorý nespĺňa definičné znaky partnera nie je partnerom verejného sektora. Je dôležité uviesť, že nie každé prijímanie finančných prostriedkov od „štátu“  je dôvodom na definovanie subjektu ako partnera verejného sektora. Partnerom verejného sektora podľa zákona nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. To neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.

Lehota na zápis:

Partner verejného sektora  je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov najneskôr do 31. júla 2017.

Ešte existuje časový priestor na podanie návrhu na zápis.

Aké údaje sa zapisujú:

Okrem identifikačných údajov partnera verejného sektora sa do registra zapisujú údaje o konečných užívateľoch výhod. Primárnou úlohou protischránkového zákona bola práve definícia konečného užívateľa výhod u každého partnera verejného sektora. Konečný užívateľ výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu. Pri fyzickej osobe – podnikateľovi alebo združení majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Konečný užívateľ výhod:

Podľa zákona o č. 297/2008 Z.z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti:

  1. konečný užívateľ právnickej osoby je ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní. Ďalej ten kto má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena. alebo ten, kto ovláda právnickú osobu iným spôsobom, má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosť
  2. konečný užívateľ fyzickej osoby je ten, kto má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.

Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri.

Oprávnená osoba:

Partner verejného sektora je povinný podať návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora iba prostredníctvom oprávnenej osoby. Oprávnená osoba je advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca so sídlom na území Slovenskej republiky. Hlavnou povinnosťou oprávnenej osoby je identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra. Oprávnená osoba taktiež následne overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod v zákonom stanovených termínoch. Oprávnená osoba je povinná konať nestranne, s odbornou starostlivosťou. Oprávnená osoba je povinná zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie.

Registrácia:

Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona súčinnosť. Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgánu.  Registrujúci orgán Okresný súd Žilina. Elektronické podanie sa dá realizovať prostredníctvom webovej stránky. Registrujúci orgán zvyčajne koná do 5 pracovných dní odo dňa podania návrhu.

Sankcie:

Ak sa v návrhu na zápis uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch, nie je splnená povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo sa poruší zákaz tzv. vylýčenia oprávnenej osoby, registrujúci orgán uloží pokutu. Pokuta sa ukladá partnerovi verejného sektora až do 1.000.000 eur, jeho štatutárnemu orgánu až do výšky 100.000 eur. Za zaplatenie pokuty pre“štatutára“ (do 100.000 eur)  ručí oprávnená osoba zapísaná v registri v čase porušenia povinností.Oprávnená osoba nie je povinná zaplatiť pokutu, ak preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou. Účastníkom konania o pokute  je aj oprávnená osoba.

Služby oprávnenej osoby:

Advokátska kancelária JUDr. Ivan Hric ponúka služby oprávnenej osoby partnera verejného sektora so sídlom  v Košiciach a okolí, v Poprade a okolí, v Prešove a okolí, v Levoči a okolí, v Spišskej Novej Vsi a okolí. Rovnako tak v Ružomberku, v Liptovskom Mikuláši a blízkych mestách a obciach.Registrácia partnera je samozrejme možná pre kohokoľvek z akejkoľvek časti Slovenska, kto má záujem o registráciu. Je však nevyhnutné minimálne jedno pracovné stretnutie po dohode na určenom mieste.

 

Pre viac informácií ohľadom registrácie a postupu kliknite na odkaz nižšie

 

REGISTRÁCIA DO RPVS – JUDr. Ivan Hric, advokát 0918 931 021

NA NÁS MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

JUDr. Ivan Hric – advokát

                                                                    img_7939

 

Kontaktujte nás
Please leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME