Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Zlúčenie spoločností od 01.10.2017 – koniec špekulantom

Zlúčenie spoločností od 01.10.2017 – koniec špekulantom

Určite mnohí z Vás zachytili v posledných rokoch trend zlučovať zadĺžené spoločnosti do jednej extrémne zadĺženej spoločnosti (tzv. fúzie spoločností). V zmysle ust. § 69 a nasl. Obchodného zákonníka je zrušenie bez likvidácie legitímnou formou zrušenia spoločnosti.   Do tejto skupiny zaraďujeme zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločností. Fúzie veľkých spoločností sú určite všetkým známe z ekonomického spravodajstva. Uvedené spôsoby zrušenia spoločností zvyčajne slúžia na reštrukturalizáciu obchodných aktivít s cieľom vykonať „reštart“ podnikania, zvýšiť podiel na trhu, získať lepšie obchodné postavenie,  resp. diverzifikovať podnikateľské riziko.

 

Zbavenie sa dlhov postup v praxi:

Tento pomerne chvályhodný zámer zákonodarcov inkorporovaný do zákonníka  zo zahraničia, sa však v praxi využíva najčastejšie na „zbavenie sa dlhov“. Zlúčenie spoločností od 01.10.2017 bude iné. V súčasnosti to prebieha  nasledovne.

Podnikateľský zámer subjektu nevyšiel. Dôvody nie sú podstatné. Dlžník je platobne neschopný alebo je predlžený, t.j. hodnota záväzkov prevyšuje hodnotu majetku. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je povinný štatutár podať návrh na vyhlásenie konkurzu na spoločnosť. Samozrejme, konkurzné konanie je zdĺhavé, finančne nákladné a pre štatutára dlžníka z hľadiska zodpovednosti za „stav spoločnosti“ právne nebezpečné. Namiesto toho si na internete pomerne jednoducho vyhľadá spoločnosť,  ktorá ponúka zlúčenie spoločností. Ceny sa pohybujú od 390 € vyššie. Spoločnosti, ktoré ponúkajú tieto služby zabezpečia prípravu všetkých dokumentov, predovšetkým návrhu zmluvy o zlúčení. Táto zmluva sa podpisuje formou notárskej zápisnice.

V zmysle zmluvy o zlúčení prestáva byť „majiteľ“ s.r.o. štatutárom a konateľom. Namiesto neho nastupuje napr. konateľ z Maďarska, Srbska, Českej republiky (osoby zo slabších sociálnych pomerov), resp. konateľ aj z  exotických krajín akou je Mozambik. Takýto konateľ sa stáva ťažko dohľadateľný.  Konateľ ako štatutárny orgán zodpovedá za vedenie spoločnosti, teda aj za účtovníctvo. Je povinný poskytnúť súčinnosť orgánom verejnej moci. Samozrejme nachádza sa na neznámom mieste, nepreberá poštu. Žalovať takúto spoločnosť je zbytočné. Napriek tomu, že vyhráte súd, súdne rozhodnutie – exekučný titul negarantuje vymoženie pohľadávky. Spoločnosť, ktorá nabalí na seba zlúčením ostatné spoločnosti má státisícové dlhy, za ktoré nikto nezodpovedá. Váš dlh je pôvodným majiteľom ukradnutý. Odkážu vás na nového konateľa z Belehradu.

Vzhľadom na progres takého spôsobu „zbavenia sa dlhov“, Ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu Obchodného zákonníka. Novela je momentálne v pripomienkovom konaní. Predpokladaný termín jej platnosti a účinnosti je október 2017.

Legislatívne zmeny od 01.10.2017:

Legislatíva prinesie zásadné zmeny, ktoré sťažia resp. úplne znemožnia takého špekulatívne zlučovania spoločností:

  • povinná informačná povinnosť zlučovaných spoločností voči daňovému úradu o zámere uskutočniť zlúčenie najmenej 60 dní pred zlúčením,
  • predloženie správy audítora súdu pri zlúčení potvrdzujúcej, že zlučované spoločnosti nemajú záporné vlastné imanie (negatívny rozdiel medzi hodnotou majetku a záväzkov spoločnosti),
  • spoločnosti v likvidácii alebo v konkurze nebude možné vôbec zlúčiť,
  • nová skutková podstata trestného činu tzv. „Nekalá likvidácia“ pre štatutárov, ktorí sa budú chcieť zbaviť dlhov nekalým spôsobom alebo sa ňom budú podieľať ako biele kone,
  • zaradenie takého štatutára do registra diskvalifikácii (§ 13a Obchodného zákonníka), ktorý znemožní fyzickej osobe po dobu troch rokov vykonávať funkciu štatutára obchodnej spoločnosti alebo družstva

Uvedená novela Obchodného zákonníka sa momentálne pripomienkuje. Je možné predpokladať, že ešte dôjde k čiastočným úpravám. Z vyjadrení Ministerstva spravodlivosti SR usudzujeme, že novela by mala prejsť, čím sa výrazne  sťaží možnosť „zbavenia sa dlhov v desať tisícoch za to“, že niekto dá cca 500 € spoločnosti, aby nimi dosadená neznáma osoba zo zahraničia prevzala zadĺženú spoločnosť. Spoločnosť www.sroportal.sk ani jednu podvodnú fúziu za 6 rokoch existencie nerealizovala. Veríme, že ani vy ste neprišli o svoje peniaze takýmto spôsobom.

Úspešný deň

img_7875

JUDr. Ivan Hric

Konateľ v s.r.o. a odvody v roku 2016

Tím sroportal.sk.

Prečítané: (14158)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.