Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Konateľ v s.r.o. a odvody v roku 2018

Konateľ v s.r.o. a odvody v roku 2018

Vážení klienti,

dovoľte, aby sme Vás v nasledujúcom blogu informovali o odvodových povinnostiach konateľa v s.r.o. v roku 2018. Základná otázka zakladateľov spoločnosti s ručením obmedzeným je „Ako budem riešiť  konateľa v s.r.o. a odvody v roku 2018?“  Reagujúc na nie veľmi vhodné legislatívne zmeny došlo v minulosti  k pomerne masívnemu prechodu SZČO na s.r.o. s.r.o. Tento trend pokračuje aj v roku 2018.

Viac štatistických informácií o počte ukončených živností a naopak o náraste počtu s.r.o. na Slovensku nájdete tu. Je nadbytočné vykonávať podnikateľskú činnosť ako živnostník a ako konateľ, súčasne spoločník právnickej osoby. Okrem prípadu ak si to vyžaduje predmet podnikania. Pri zvažovaní prechodu živnosti na s.r.o. je potrebné zobrať do úvahy    aj využitie daňového bonusu na dieťa, nezdaniteľnú časť základu dane pri živnosti. Naopak pri s.r.o. sa dajú optimalizovať odvody.  Väčšina živnostníkov v postavení zakladateľov s.r.o. tieto veci zvažuje. Pre vysvetlenie vyslovený „prechod“ alebo „zmena“ živnosti na s.r.o. nie je právne možná. Prechod zo živnosti na s.r.o. neexistuje. Musíte si teda založiť s.r.o., následne na základe zmluvy o predaji podniku „predať podnik“ (napr. auto, majetok), a v poslednej fáze zrušiť alebo pozastaviť živnosť. Ak prechádzate na s.r.o., môžete si ju založiť tu za 279 € so všetkými poplatkami.

Ak si ponechávate živnosť a súčasne máte s.r.o. s tým, že medzi týmito subjektmi dochádza k vzájomným obchodom, prosím prečítajte si článok o transferovej dokumentácii.

Najbežnejšia situácia s ktorou sa stretávame, je teda zrušenie živnosti a založenie jednoosobovej s.r.o. Živnostník sa stáva spoločníkom aj konateľom ním založenej s.r.o. so základným imaním 5.000 €. Pri jednotlivých príkladoch sa zameriame iba na odvodové zaťaženie konateľa, daňové povinnosti sú samozrejme riešené osobitne. Poznámka:Konateľ, ktorý má príjem buď z výkonu funkcie sa považuje na účely sociálne poistenia za zamestnanca.

Aké varianty pre článok „Konateľ v s.r.o. a odvody v roku 2018″ poznáme?

Variant 1: Konateľ v s.r.o. nepoberá žiadnu odmenu za výkon funkcie, konateľ nie je zamestnancom s.r.o.

Konateľ v s.r.o. neuzavrie so spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie konateľa resp. mandátnu zmluvu alebo ich uzavrie na bezplatný výkon funkcie konateľa. Z uvedenej situácie mu neplynie žiadna odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne.  Konateľ s.r.o. ako každá iný fyzická osoba má však povinnosť byť zdravotne poistený.  Konateľ preto uhrádza na mesačnej báze odvody do zdravotnej poisťovne v minimálnej zákonom stanovenej výške. Od 01.01.2018 je poistné  stanovené na sumu vo výške 63,84 € mesačne.

Variant 2: Konateľ v s.r.o. poberá pravidelnú alebo nepravidelnú odmenu za výkon svojej funkcie, konateľ nie je zamestnancom s.r.o. 

A) Konateľ v s.r.o. uzavrie so spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie konateľa resp. mandátnu zmluvu, v zmysle, ktorej mu prináleží pravidelná mesačná odmena.

Na konateľa sa hľadí ako na zamestnanca. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak konateľ žiadnu takú zmluvu nemá uzavretú, ale na pravidelnej mesačnej báze si vypláca odmenu za výkon funkcie, aplikuje sa ust. § 566 Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve. táto zmluva je odplatná, čiže sa vychádza z toho, že má odmenu za výkon funkcie konateľa. Je dôležité mať zmluvu a nechať si ju schváliť valným zhromaždením.

  • za týchto okolností je s.r.o. a  povinná uhrádzať do Sociálnej poisťovne v zákonom stanovej výške príspevok na nemocenské poistenie (1,4 %), dôchodkové poistenie (17 %), poistenie v nezamestnanosti (1 %) a rezervný fond (4,75 %)
  • konateľ je povinný uhrádzať do Sociálnej poisťovne nemocenské poistenie (1,4 %), dôchodkové poistenie (7 %)a  a poistenie v nezamestnanosti (1 %)
  • aj spoločnosť (10 %) aj konateľ  (4%) sú povinní odvádzať poistné do zdravotnej poisťovne konateľa.

Platí tu jednoduchá matematika. Čím nižšia mesačná odmena konateľa v s.r.o., tým nižšia odvádzaná suma aj pre konateľa  aj pre spoločnosť. Pri mesačnej odmene konateľa v s.r.o. napr. 100 €, sú platby spolu na zdravotné a sociálne poistenie na strane konateľa vo výške  13,40 €, na strane spoločnosti vo výške 34,15 €.

B) Konateľ v s.r.o. uzavrie so spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie konateľa resp. mandátnu zmluvu, v zmysle, ktorej mu prináleží nepravidelná  odmena ( štvrťročná, polročná, ročná).

Pri neuzavretí žiadnej zmluvy aj v tomto prípade sa aplikujú § 566 Obchodného zákonníka o mandátnej   zmluve.
  •   s.r.o. je  povinná uhrádzať do Sociálnej poisťovne v zákonom stanovej výške dôchodkové poistenie, vrátane invalidného poistenia ( 17%) a rezervný fond (4,75 %)
  • konateľ je povinný uhrádzať do Sociálnej poisťovne iba dôchodkové poistenie (7 %)
  • spoločnosť (10 %) aj konateľ  (4%) sú povinní odvádzať poistné do zdravotnej poisťovne konateľa.

Aj  tu sa uplatňujú jednoduché počty. Čím nižšia mesačná odmena, tým nižšia odvádzaná suma aj pre konateľa  aj pre spoločnosť. Pri ročnej odmene konateľa v s.r.o. 1000 €, sú platby spolu na  sociálne poistenie na strane konateľa vo výške  70 €, na strane spoločnosti vo výške 287,40 €.

Dôležité upozornenie: Ak konateľ poberá nepravidelnú odmenu (napr. polročnú) a nie je zamestnaný resp. nevykonáva žiadnu činnosť z ktorej odvádza poistné do zdravotnej poisťovne, tak v ostatných mesiacoch sa naňho hľadí  ako na samoplatiteľa. Inak povedané musí platiť aspoň minimálne zdravotné odvody vo výške 63,84 € mesačne. Zhrňujúc ak nemá žiadny príjem, musí si platiť aspoň minimálne poistné 63,84 € mesačne.

Variant 3: Konateľ v s.r.o. je iba zamestnancom s.r.o., nepoberá žiadnu odmenu za výkon funkcie konateľa

Jednou z najčastejších možností ako sú konateľ v s.r.o. a odvody vyriešené je pracovnoprávny vzťah konateľ a s.r.o. Konateľ sa nemusí zamestnať v spoločnosti na plný pracovný úväzok, ale môže.  Pri odvodoch konateľa sa postupuje rovnako ako v každom inom zamestnaní. Spoločnosť sa zaregistruje na daňovom úrade ako platiteľ dane zo závislej činnosti a splní si ohlasovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni.

  •   s.r.o. je  povinná za zamestnanca uhrádzať do Sociálnej poisťovne v zákonom stanovej výške príspevok na nemocenské poistenie (1,4 %), dôchodkové poistenie, vrátane invalidného positenia (17 %), úrazové poistenie (0,80 %), garančné poistenie (0,25 %), poistenie v nezamestnanosti (1 %) a rezervný fond (4,75 %)
  • zamestnanec (konateľ) je povinný uhrádzať do Sociálnej poisťovne nemocenské poistenie (1,4 %), dôchodkové poistenie (7 %)a  a poistenie v nezamestnanosti (1 %)
  • aj spoločnosť (10 %) aj zamestnanec (4%) sú povinní odvádzať poistné do zdravotnej poisťovne konateľa.

Nič sa nemení na fakte, že čím vyššia mzda konateľa v pozícii zamestnanca, tým vyššia odvodová povinnosť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.  Pri mesačnej mzde konateľa v pozícii zamestnanca v s.r.o. napr. 100 € (napr. štvrtinový pracovný úväzok), sú platby spolu na zdravotné a sociálne poistenie na strane konateľa ako zamestnanca  vo výške  13,40 €, na strane spoločnosti všetko spolu vo výške 35,20 €.

Variant 4: Konateľ v s.r.o. je zamestnancom s.r.o. a poberá odmenu za výkon funkcie konateľa

Najmenej pravdepodobná alternatíva. Založenie s.r.o. je zvyčajne reakciou na vysoké odvodové zaťaženie živnostníkov. Cieľom je optimalizovať zisk a samozrejme byť zároveň sociálne a zdravotne poistený. V tomto prípade by vznikla odvodová povinnosť na strane s.r.o. aj konateľa opakovane – 2x. Raz z výkonu funkcie konateľa a druhý krát z pracovnoprávneho pomeru. Tento variant by teda priniesol zvýšené náklady na odvodové povinnosti.

Základné pravidlo: Odvody do Sociálnej poisťovne za príjem fyzickej osoby sa vždy posudzujú zvlášť – samostatne. Čiže ak som konateľ mám odmenu, som aj zamestnanec mám mzdu,  odvody platím 2x, teda každého príjmu, ktorý dostanem.

Summa summarum

Konateľ v s.r.o. a odvody v roku 2018 podliehajú naďalej  kontinuálnej legislatívnej  zmene. V tejto situácii sa nám javí ako najlepší variant 3. v závislosti od situácie každej s.r.o. Nízka mzda zabezpečí sociálne poistenie konateľa a súčasne začínajúci podnikateľ nemá vysoké odvodové zaťaženie. Čas ukáže, čo ďalej.  Variant 1. je nízko nákladový, prináša však riziko nulového dôchodkového poistenia – minimálny dôchodok v budúcnosti. Tento fakt má za následok nielen nízky budúci dôchodok, ale predovšetkým riziko pri zdravotných problémoch. Nemocenské nepatrí práceneschopnému konateľovi, ktorý nie je poistený. Je dôležité si uvedomiť, že konateľ v s.r.o. a odvody je oblasť práva sociálneho zabezpečenia, ktoré je potrebné neustále sledovať a hľadať optimálny spôsob riešenia. Berúc do úvahy daň z príjmov právnických osôb vo výške 21 %, je nastavenie odvodovej povinnosti základnou otázkou pre každú  s.r.o., aby prechod na s.r.o. zo živnosti mal jednoducho zmysel, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že živnosť ponúka nezdaniteľný základ dane, daňový bonus na dieťa atď.

Tabuľka platenia poistného Sociálna poisťovňa 2018

Úspešný deň

img_7875

JUDr. Ivan Hric

Konateľ v s.r.o. a odvody v roku 2016

Tím sroportal.sk.

Prečítané: (50132)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.