Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Konateľ v s.r.o.

Podľa ust. § 20 ods. Občianskeho zákonníka právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach vykonávajú tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o riadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom t.j. štatutárne orgány. Za štatutárne orgány podľa súčasnej právnej úpravy považujeme konateľa alebo viac konateľov spoločnosti. Konateľ spoločnosti je vlastne výkonný orgán, ktorý koná v mene spoločnosti do jej vnútra, ale predovšetkým navonok. Smerom do vnútra vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, navonok koná voči tretím osobám.

Minimálny počet konateľov je jeden, maximálny počet konateľov spoločnosti je neobmedzený. Ich počet určuje spoločenská zmluva ako základný dokument každej spoločnosti. V prípade, ak má spoločnosť jedného konateľa je tento konateľ štatutárnym orgánom. Ak je konateľov viac, všetci spoločne sú štatutárnym orgánom. V praxi sa často stretávame s mylným chápaním konateľov sro, kedy každý konateľ spoločnosti je taktiež samostatným štatutárnym orgánom hovorovo štatutárom. Štatutárny orgán je v spoločnosti len jeden.

1/ Vznik funkcie konateľa spoločnosti

Vznik funkcie prvých konateľov/prvého konateľa sro je rovnaký ako proces vzniku spoločnosti. To znamená, že funkcia konateľa spoločnosti vzniká až zápisom spoločnosti do obchodného registra. Tento zápis má konštitutívne účinky.

Medzi podstatné náležitosti každej spoločenskej zmluvy patrí aj presná špecifikácia prvých konateľov spoločnosti vrátane uvedenia ich plného mena priezviska, rodného čísla, dátumu narodenia. Zákon nezakazuje, aby súčasťou časti spoločenskej zmluvy upravujúcej konateľa bola aj výška jeho odmeny, spôsobu vyplácania a iné údaje. Obmedzenie konateľského oprávnenia konať v mene spoločnosti navonok, konať ako výhradný predstaviteľ štatutárneho orgánu, patrí do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia. Táto právomoc valného zhromaždenia spoločníkov nemôže byť prenesená alebo zverená inému orgánu spoločnosti. Je potrebné povedať, že voči tretím osobám je neúčinná. Zákon vychádza z toho, že tretie osoby vychádzajú z dobrej viery vo vzťahu k výpisu z obchodného registra. Právna úprava je rozdielna pri vymenovaní druhých a ďalších konateľov spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným je dynamický podnikateľský subjekt a zloženie, prípadne aj počet konateľov spoločnosti sa môže flexibilne meniť. Moment vzniku funkcie konateľa vymenovaného, zdôrazňujeme už počas existencie spoločnosti, je moment schválenia uznesenia o jeho vymenovaní valným zhromaždením. Preto aj takto vymenovaný konateľ spoločnosti môže konať v mene spoločnosti. A to aj napriek tomu že skutočnosť, že má spoločnosť nového konateľa nie je zapísaná v obchodnom registri. 

2/ Kto sa môže stať konateľom spoločnosti

a/ niektorý zo spoločníkov alebo osoba, ktorá nie je spoločníkom
b/ môže ním byť aj cudzí štátny príslušník
c/ osoba, ktorá je bezúhonná (preverenie vyžiadaním výpisu z registra trestov)
d/ osoba nemusí mať žiadnu kvalifikáciu na výkon funkcie konateľa
e/ osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony

3/ Povinnosti konateľa spoločnosti

a/ riadiť vedenie účtovníctva
b/ viesť zoznam spoločníkov
c/ riadne informovať spoločníkov o záležitostiach v spoločnosti
d/ vykonávať svoju funkciu osobne
e/ riadiť sa pokynmi spoločnosti
f/ hájiť záujmy spoločnosti
g/ zohľadňovať všetky dostupné informácie
h/ dodržiavať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách
i/ zodpovedať za vznik škody spoločnosti porušením povinností pri výkone svojej funkcie

4/ Pôsobnosť konateľa spoločnosti

a/ riadenie bežných záležitostí spoločnosti
b/ konanie v mene spoločnosti
c/ vedenie evidencie a účtovníctva
d/ pracovnoprávne záležitosti
e/ uzatváranie zmlúv
f/ vypracovanie a schvaľovanie vnútorných organizačných predpisov
g/ vedenie zoznamu spoločníkov
h/ disponovanie s rezervným fondom a prostriedkami na účte
i/ vypracovanie ročnej účtovnej závierky
j/ informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti
k/ vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia

5/ Zánik funkcie konateľa spoločnosti

a/ vzdanie sa funkcie konateľa sro
b/ odvolanie z funkcie valným zhromaždením
c/ uplynutie funkčného obdobia
d/ dohoda o zániku funkcie konateľa sro
e/ smrť
f/ zánik spoločnosti

Čo je s.r.o.

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.