Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Vklady v s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa pokladá za kapitálovú spoločnosť, čo v praxi znamená, že je povinná vytvárať základné imanie. Ako sme už v predchádzajúcej kapitole spomenuli základné imanie je súhrn peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.
Každý spoločník novovznikajúcej s.r.o. má vkladovú (ilačnú povinnosť). Každý zo spoločníkov vkladá do spoločnosti len jeden vklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou (zakladateľskou listinou). Súčet vkladov všetkých spoločníkov sa rovná základnému imaniu.

Vklad podľa ust. § 59 Obchodného zákonníka je súhrn peňažných prostriedkov alebo iných peniazmi oceniteľných hodnôt (nepeňažný vklad), ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania.
V tejto súvislosti je nutné spomenúť rozdiel medzi vkladom a predmetom vkladu.

a/
vklad – povinnosť zakladateľa sa podieľať na základnom imaní s.r.o.
b/ predmet vkladu – konkrétne peňažné alebo nepeňažné plnenie

Dôležité:

  • vklad spoločníka musí byť vyjadrený kladným celým číslom,
  • pri znaleckom posudku odporúčame zapísať peňažnú sumu nižšiu ako je peňažná hodnota určená znaleckým posudkom. Je potrebné počítať s určitými výkyvmi, poklesmi hodnoty vkladu.

Vklady rozlišujeme na:

a/ peňažný vklad

Peňažným vkladom sú jednoducho povedané peniaze zakladateľa, ktoré vkladá do spoločnosti a tým prejavuje vážny záujem podieľať sa sám alebo s ostatnými spoločníkmi na podnikaní. Peňažným vkladom nemusia byť len peniaze v platnej mene euro, ale môže to byť aj iná mena, ktorú je možné konvertovať na eurá (dolár, britská libra atď.). Meny exotických krajín neodporúčame, nakoľko sa nedá s určitosťou zistiť ich kurz k našej mene euro.

Minimálna hodnota vkladu spoločníka je 750 €,
 bez ohľadu na to, či ide o peňažný alebo nepeňažný vklad. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť splatený najmenej vo výške 30 %. V prípade, ak ide o jednoosobovú spoločnosť, vyžaduje sa splatenie celého vkladu v plnej 100 % výške.

b/ nepeňažný vklad

Detailná úprava vzťahujúca sa na nepeňažný vklad zakladateľa je obsiahnutá v ust. § 59 až 60 Obchodného zákonníka. Pri nepeňažných vkladoch platia určité pravidlá, ktoré je možné zhrnúť do nasledovných bodov:

  • nepeňažným vkladom môže byť len majetok, ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť
  • vklad vo forme vykonania práce alebo služby sú zákonom zakázané
  • na rozdiel od peňažného vkladu, musí byť nepeňažný splatený v celistvosti pred zápisom s.r.o. do obchodného registra
  • v spoločenskej zmluve musí byť určená jeho peňažná hodnota,  v ktorej sa zapisuje nepeňažný vklad
  • spoločník je povinný, ak spoločnosť nenadobudne vlastnícke právo ku vkladu, zaplatiť jeho hodnotu v peniazoch (súvisí s predchádzajúcim bodom)
  • ak klesne hodnota nepeňažného vkladu v čase vzniku, je spoločník povinný tento vklad do hodnoty určenej v spoločenskej zmluve doplniť

Medzi najčastejšie nepeňažné vklady považujeme auto, stroje, nehnuteľnosti, podnik alebo jeho časť. Zákon nevylučuje ani vklad pohľadávky spoločníka do základného imania. Ide o postúpenie pohľadávky zo spoločníka na spoločnosť. Medzi základné rozdiely medzi nepeňažným vkladom a peňažným vkladom patrí predovšetkým spôsob ocenenia vkladu. Pri peniazoch je nespochybniteľná ich hodnota, preto vklad peňažného vkladu do spoločnosti je pomerne jednoduchý. Pri nepeňažnom vklade je v zmysle ust. § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka povinné určiť jeho hodnotu znaleckým posudkom. S výnimkou prípadov, ak spoločnosti v rámci valného zhromaždenia usúdia, že nie je potrebné vykonať znalecké dokazovanie, nakoľko jeho znalecké posúdenie sa uskutočnilo k dátumu, nie staršiemu ako 6 mesiacov pred jeho splatením. To znamená, že platí už vypracovaný znalecký posudok.

Modelová situácia:
Spoločnosť zakladajú štyria zakladatelia. Dvaja z nich vkladajú finančnú hotovosť. Pričom jeden z nich vo výške 2.000 €, druhý zakladateľ chce vložiť doláre v rovnakej hodnote. Nakoľko nedisponujú priestormi na prevádzkovanie podnikania, tretí zakladateľ má vážny záujem vložiť rodinný dom, ktorého je výlučným vlastníkom. Štvrtý zakladateľ disponuje autom, ktoré chcú používať na prepravu tovaru.

Prvý zakladateľ – hodnota jeho vkladu 2.000 €
Druhý zakladateľ – hodnota jeho vkladu 2.500 € (vklad v cudzej mene 3.279 $)  bola určená kurzovým lístkom vybraných cudzích mien voči EUR aktuálnym ku  1. 3. 2012
Tretí zakladateľ – hodnota jeho vkladu 10.500 € (nehnuteľnosť) nebola určená znaleckým posudkom, nakoľko spoločník disponoval znaleckým posudkom nie starším ako šesť mesiacov a ostatní spoločníci súhlasili s nevykonaním znaleckého posudku. Hodnota nehnuteľnosti bola znalcom stanovená na 13.456 €
Štvrtý zakladateľ – hodnota jeho vkladu 5.000 € (auto) bola určená znaleckým posudkom.
Výška základného imania je 20.000 €.

Záväzok splatiť vklad

Záväzok splatiť vklad vzniká momentom účinnosti spoločenskej zmluvy pri založení s.r.o. a trvá až do momentu jeho úplného splatenia.

Peňažný vklad: ako už bolo vyššie spomenuté, spoločník nemusí splatiť vklad v celej výške pred vznikom spoločnosti. Lehota na splatenie je päť rokov od vzniku spoločnosti, spoločníci si však môžu určiť rozdielnu lehotu v spoločenskej zmluve. Minimálny rozsah splatenia vkladu je 30 %. Výnimkou je jednoosobová spoločnosť, kde jediný zakladateľ/spoločník musí splatiť vklad v rozsahu až 100 % pred vznikom spoločnosti.

Nepeňažný vklad: ako už vieme, je splatný v celej výške pred vznikom s.r.o. (§ 59 ods. 2 Obchodného zákonníka), teda pred zápisom do obchodného registra. 

Splatenie vkladu

Peňažný vklad – v prospech účtu spoločnosti (správcu vkladu) prípadne odovzdaním v hotovosti.

Hnuteľná vec – fyzické odovzdanie spoločnosti (správcovi vkladu). Napríklad pri aute sa vyžaduje aj prepis vlastníka v evidencii vozidiel na spoločnosť.

Nehnuteľnosť – vklad do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia vkladateľa (vlastníka), ktorým prevádza vlastnícke právo na spoločnosť. Podpis vkladateľa musí byť úradne osvedčený. Vyhlásenie musí spĺňať zákonné náležitosti. Zápis do katastra na základe vyhlásenia sa musí uskutočniť do 15 dní odo dňa vzniku.

Podnik alebo jeho časť – na základe zmluvy o predaji podniku v súlade s ustanoveniami § 476 až 488 Obchodného zákonníka.

Pohľadávka  zmluvou o postúpení pohľadávky, ktorá musí byť v písomnej forme. Súhlas vlastníka spoločnosti sa nevyžaduje. Vkladateľ  je na základe tejto zmluvy povinný odovzdať všetky doklady súvisiace s postupovanou pohľadávkou. Vkladateľ ručí sa jej vymožiteľnosť do výšky svojho vkladu.

Tím sroportal.sk

Čo je s.r.o.

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.