Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Ako založiť s.r.o.

Založenie sro si vyžaduje dlhšiu prípravu a plánovanie. Každý potencionálny zakladateľ (podnikateľ) by mal tejto prípravnej fáze venovať dostatok času. Samotný proces založenia resp. vzniku spoločnosti by mal byť určitým vyvrcholením príprav a plánovania budúceho zakladateľa – zakladateľov.
Podnikanie je zákonom definované ako sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Táto pomerne známa fráza vystihuje presne to, čo podnikanie so sebou prináša, a to sústavnú (nie osemhodinovú) činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Nič nie je nikým garantované. Podnikateľ vstupuje so svojimi finančnými prostriedkami vloženými do s.r.o. do konkurenčného prostredia, kde ho nikto nevíta, práve naopak. Preto je dôležité mať ešte pred samotným založením s.r.o. vypracovaný podnikateľský plán, ktorý obsahuje predovšetkým určenie odboru, v ktorom sa budem realizovať, majetkový základ, ktorý vkladá(jú) do spoločnosti, štruktúru firmy, stratégiu samotného podnikania a v neposlednom rade vhodne zvolený marketing spoločnosti. Samotný proces založenia a neskôr vzniku spoločnosti realizujeme s Vašim dovolením my.

Proces konštituovania spoločnosti s ručením obmedzeným môžeme rozdeliť do dvoch etáp:

a/ proces založenia s.r.o.

V zmysle ust. 57 Obchodného zákonníka sa s.r.o. zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi (spoločníkmi). Podpisy na tejto listine musia byť úradne osvedčené. Osvedčenie podpisov môžu spoločníci vykonať buď na notárskom úrade, ale je akceptovaný aj podpis osvedčený obcou. Rozdiel je samozrejme v cene. V prípade, ak spoločnosť zakladá jediný spoločník hovoríme o tzv. zakladateľskej listine. Podstatné náležitosti spoločenskej zmluvy a zakladateľskej listiny sú rovnaké a presne ich špecifikuje Obchodný zákonník.

Zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné kritériá:

  • má viac ako 18 rokov (za určitých okolností to môže byť aj osoba, ktorá má viac ako 16 rokov, avšak len v prípade platne uzavretého manželstva)
  • má plnú spôsobilosť na právne úkony

Zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť aj ktorákoľvek právnická osoba, vrátane zahraničných právnických osôb. Avšak právnická osoba, ktorá ma len jedného spoločníka, nemôže byť jediným spoločníkom v ďalšej spoločnosti. Hovoríme o tzv. zákaze reťazenia spoločností. Pri fyzických osobách môže byť zakladateľom nie vo viac ako troch spoločnostiach. Zákon hovorí aj o ďalších špecifických obmedzeniach, ktoré sa však v praxi vyskytujú sporadickejšie.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jedna osoba, či právnická lebo fyzická. Maximálny počet je 50 spoločníkov.

Ako už bolo vyššie uvedené, v prípade, ak zakladá spoločnosť len jediný zakladateľ – spoločník, hovoríme o zakladateľskej listine. Medzi základné rozdiely medzi založením spoločnosti jediným zakladateľom a viacerými zakladateľmi, je splatenie vkladu. V zmysle ustanovenia § 111 ods 2 ak spoločnosť zakladá len jeden zakladateľ, môže sa zapísať len ak je jeho vklad v plnej výške splatený. V ostatných prípadoch stačí vklad splatiť najmenej  v rozsahu 30 %.

Modelové situácie:
S.r.o. 1
Základné imanie 5.000 €
Vklad jediného spoločníka 5.000 € 
Minimálny rozsah splatenia 5.000  € (100 %)

S.r.o. 2
Základné imanie 6.000 €
Dvaja spoločníci po 3.000 €
Minimálny rozsah splatenia každého zo spoločníkov 1.000 € (30 %)

b/ vznik s.r.o.

V zmysle ust. 62 Obchodného zákonníka s.r.o. vzniká dňom zápisu do obchodného registra.Obchodný register vykoná zápis na základe návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra zaslaného v tlačenej alebo elektronickej podobe. Podmienkou začatia konania vo veciach obchodného registra je zaplatenie príslušného súdneho poplatku.

Súdny poplatok pri štandardnom zápise činí 331,50 €. Pri elektronickom zápise s použitím zaručeného elektronického podpisu je to 150  €.
Okrem už spomínaného zaplatenia súdneho poplatku a podania návrhu na zápis, sa predkladajú obchodnému registru aj prílohy stanovené zákonom. Okrem spoločenskej zmluvy, prehlásenia správcu vkladu je to aj osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydanom v prospech založenej s.r.o. Obchodný register skúma podstatné náležitosti týchto listín. Preverí si obchodné meno spoločnosti, najmä jeho jedinečnosť. Preskúma predložené živnostenské oprávnenie, plnú moc ak je predložená. V prípade, ak sú dodržané všetky náležitosti, vydá súd potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra, ktorý bez zbytočného odkladu doručí konateľom spoločnosti.

Bližšie informácie o splatení vkladov, základnom imaní a pod. v ďalších kapitolách.Tím sroportal.sk

Čo je s.r.o.

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.