Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Zmeny v sro od roku 2016

Dôležité zmeny v sro od roku 2016

Prostredníctvom tohto blogu si Vás dovoľujeme upozorniť na dôležité zmeny v s.r.o. v Obchodnom zákonníku, ktoré budú účinné od 1.1.2016. Novela Obchodného zákonníka platná od 1.1.2016 kladie veľký dôraz na zodpovednosť podnikateľa.

Súčasťou dôležitých zmien, týkajúcich sa spoločnosti s ručením obmedzeným sú:

  1. Zavedenie nového inšitútu spoločnosť v kríze od 1.1.2016

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa nachádza v kríze ak je spoločnosť s ručením obmedzeným v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Platí, že spoločnosť s ručením obmedzeným je v úpadku ak jej vlastné imanie klesne pod 8 % záväzkov. V prípade ak má spoločnosť s ručením obmedzeným dlh 100 a jej vlastné obchodné imanie klesne pod 8 nachádza sa k kríze. Výšku vlastného imania si spoločnosť s ručením obmedzeným, môže určiť sama. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa môže vyhnúť kríze teda úpadku spoločnosti s ručením obmedzeným, ak zvýši vlastné imanie spoločnosti.

 

  1. Od 1.1.2016 súd bude môcť rozhodnúť o vylúčení osoby z výkonu funkcie.

Novelou Obchodného zákonníka sa zavádza nová možnosť vylúčenia fyzickej osoby z jej funkcie na základe rozhodnutia súdu. Súd môže svojím rozhodnutím fyzickej osobe zakázať vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu v spoločnosti s ručením obmedzeným. Podľa novely Obchodného zákonníka sa bude uvedený zákaz týkať aj vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu. Právoplatným rozhodnutím súdu o vylúčení osoby z funkcie v spoločnosti s ručením obmedzeným sa končí výkon tejto osoby vo všetkých hore uvedených funkciách v spoločnosti s ručením obmedzeným. Základnou povinnosťou vylúčenej osoby je oznámiť jej vylúčenie spoločnosti s ručením obmedzeným v ktorej takúto funkciu vykonávala. V prípade ak by takáto fyzická osoba aj napriek rozhodnutiu súdu o jej vylúčení naďalej vykonávala funkciu v spoločnosti s ručením obmedzeným, stala by sa vo vzťahu k veriteľovi tejto spoločnosti s ručením obmedzeným ručiteľom za uspokojenie ich nárokov ak ich spoločnosť s ručením obmedzeným neuspokojila. V prípade ak k takejto situácii dôjde, že vylúčená osoba ako ručiteľ bude plniť záväzky za spoločnosť s ručením obmedzeným nevzniká jej nárok od spoločnosti požadovať náhradu.

 

  1. Zavedenie registra diskvalifikácii – zoznam osôb zo zákazom vykonávať funkciu v spoločnosti

Od 1.1.2016 sa zavádza register diskvalifikácii. V uvedenom registri budú evidované údaje osôb, ktoré na základe rozhodnutia súdu nemôžu ďalej vykonávať funkciu v spoločnosti s ručením obmedzeným. Tento register bude neverejný, ale za ustanovený poplatok 2,50 eur za stranu bude môcť žiadateľ zistiť, či určitá osoba je medzi vylúčenými osobami alebo nie. Údaje uvedené v registri sa budú získavať zo súdov, ktoré vydali rozhodnutie o vylúčení osoby. Okresný súd Žilina bude viesť zoznam diskvalifikovaných osôb pre celé územie SR. Zoznam týchto osôb sa bude odosielať taktiež súdom, ktoré vedú obchodný register. Aj bez návrhu registrový súd vykoná výmaz takejto osoby z obchodného registra. Výmaz týchto osôb sa bude odosielať aj všetkým obchodným spoločnostiam a družstvám. Výpis z registra diskvalifikovaných osôb nebude povinnou prílohou k návrhu na zápis do obchodného registra.

 

  1. Inštitút zákazu vrátenia vkladu počas krízy spoločnosti

V deň keď sa spoločnosť s ručením obmedzeným dostane do krízy sa na ňu od 1.1.2016 začínajú vzťahovať ustanovenia zakazujúce vrátenia niektorých plnení. Za niektoré plnenia môžeme považovať pôžičky, a im podobné plnenia od spoločníkov alebo iných presne určených osôb. Za spätné vrátenie plnenia poskytnuté v rozpore s ustanoveniami Obchodného zákonníka bude ručiť štatutárny orgán. Cieľom tohto inštitútu je ochrana veriteľov.

 

  1. Výpis z bankového účtu už nebude potrebný pri zakladaní spoločnosti.

Pred vznikom spoločnosti s ručením obmedzeným sa v súčasnosti musia peňažné vklady vkladať na osobitný účet v banke. K návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra na preukázanie splatenia vkladov sa prikladá výpis z bankového účtu spolu s písomným vyhlásením správcu vkladu o splatení vkladov. Táto povinnosť od 1.1.2016 zanikne a peňažné vklady sa budú môcť pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným poskytovať aj v hotovosti. Pri podávaní návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra na preukázanie splatenia peňažných vkladov bude postačovať len písomné vyhlásenie správcu vkladu o ich splnení, tak ako to bolo v minulosti.

 

  1. Medzi spoločnosťou a spoločníkom sa zavedie zákaz transakcie za neobvyklých podmienok

Zákaz vrátenia vkladu spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným je už v platnosti novelou Obchodného zákonníka. Účinnosťou novely Obchodného zákonníka od 1.1.2016 sa za vrátené vklady, nebude považovať, len to čo bolo predmetom vkladu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným ale aj každé plnenie, ktoré spoločnosť s ručením obmedzeným poskytne bez akéhokoľvek protiplnenia. Ide napríklad o bezplatný prenájom služobného auta alebo strojov zo strany spoločnosti s ručením obmedzeným spoločníkovi spoločnosti. Takéto možnosti od 1.1.1016 zanikajú môžu sa uskutočňovať len za reálne ceny, ktoré by boli dojednané bežne medzi inými osobami.

Všetky tieto dôležité zmeny v sro sú platné od 1.1.2016. Zmeny v sro  pre Vás spracovala Mgr. Dominika Petríková.

Zaujímavý odkaz: http://www.zakon.sk/eshop/dph-pripravovane-zmeny-od-1-1-2016/p-1570341.xhtml

Dňa 20.07.2015

Zmeny v sro od roku 2016

Zmeny v sro od roku 2016

Mgr. Dominika Petríková

 

Tím sroportal.sk

 

Prečítané: (2483)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.