Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)

Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)

Od 1. januára 2017 je možné založiť si tzv. jednoduchú spoločnosť na akcie (novela Obchodného zákonníka č. 389/2015 Z. z.). Ide o novú hybridnú právnu formu kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá spája prvky spoločnosti s ručením obmedzeným s prvkami akciovej spoločnosti a je vhodná najmä pre začínajúcich podnikateľov.

 

Charakteristika

Jednoduchá spoločnosť na akcie môže byť založená jednou alebo viacerými osobami. Základné imanie musí byť minimálne 1 euro a musí byť rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií ako pri iných typoch akciových spoločností. Pred vznikom musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatené všetky vklady. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Je potrebné vypracovať stanovy, ktoré budú v zakladateľskom dokumente schválené.

 

Výhody

Oproti tradičnej akciovej spoločnosti je jednoduchá spoločnosť na akcie organizačne i administratívne menej komplikovaná. Orgánmi sú valné zhromaždenie a predstavenstvo, nemusí mať dozornú radu (ak má, jedná sa len o fakultatívny orgán). Akcionári budú môcť    rozhodovať aj mimo valného zhromaždenia, tzn. bez toho, aby bolo zvolávané (tzv. hlasovanie „per rollam“). Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár za záväzky spoločnosti neručí.

Akcie a akcionárska zmluva

Akcie spoločnosti môžu mať len zaknihovanú podobu, môžu znieť len na meno konkrétneho akcionára.  Vyžaduje sa zápis do Centrálneho depozitára cenných papierov. Stanovy spoločnosti môžu obmedziť, podmieniť i vylúčiť prevoditeľnosť akcií a ak nejde o spoločnosť s jediným akcionárom môžu vylúčiť i dedenie akcií. Jednoduchá spoločnosť na akcie môže previesť akcie aj na zamestnancov a iné fyzické osoby vykonávajúce činnosť pre spoločnosť. Významnou zmenou je možnosť uzatvorenia tzv. akcionárskej zmluvy – neverejnej dohody, prostredníctvom ktorej si môžu akcionári j.s.a. dohodnúť určité špeciálne práva:

  • právo pridať sa k prevodu akcií: oprávnenie akcionára previesť svoje akcie zároveň s akciami iného akcionára,
  • právo požadovať prevod akcií: oprávnenie akcionára (oprávnený) požadovať od iného akcionára (povinný), aby zároveň s prevodom akcií oprávneného previedol svoje akcie na tretiu osobu
  • právo požadovať nadobudnutie akcií: oprávnenie akcionára určiť cenu jednej akcie a žiadať od iného akcionára, aby na neho previedol akcie za takto určenú cenu.

 

Do Obchodného zákonníka sa takto zavádzajú nové zmluvné typy, čím sa zvyšuje právna istota zmluvných strán.

 

Na záver je potrebné spomenúť, že jednoduchú spoločnosť na akcie bude možné zrušiť nielen z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku, ale aj z dôvodov, ktoré budú uvedené v zakladateľskej zmluve, listine či stanovách spoločnosti. Spoločnosť si tak môže dopredu určiť podmienky jej zániku.

Mgr. Martina Macejová

Tím sroportal.sk

 

Odkaz: Jednoeurová firma ako ju založiť, koľko to naozaj stojí

Odkaz: Zákon 389/2015 Z. z.

 

Prečítané: (1825)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.