Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Konateľ v sro a register trestov

Konateľ v sro a register trestov

Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným (konateľom) sa môže stať len fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady na výkon funkcie podľa ust. § 6 ods. 1 Živnostenského zákona.

Všeobecnými predpokladmi podľa § 6 ods. 1. Živnostenského zákona sú:

  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť (má čistý register trestov).

Bezúhonnosť nového konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným sa preukazuje až živnostenskému úradu po zápise nového konateľa do obchodného registra. Fyzická osoba, ktorá má záznam v registri trestov môže vlastniť spoločnosť s ručením obmedzeným a môže bez akýchkoľvek problémov založiť novú spoločnosť. Naopak, problém môže nastať v prípade vymenovania takejto osoby za konateľa s.r.o. V zmysle ust. § 6 ods. 1 c) živnostenského zákona ustanoviť do funkcie konateľa spoločnosti môžeme len bezúhonnú osobu. Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin hospodársky alebo trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata akýmkoľvek spôsobom súvisí s predmetom podnikania (živnosťou). Trestnoprávna zodpovednosť konateľa je určujúce pre jeho vymenovanie do funkcie – konateľa v sro.

  • Trestný čin hospodársky: Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku: Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži, Neoprávnené podnikanie, Neoprávnené zamestnávanie, Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb, Nepovolená výroba liehu Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami Ohrozenie devízového hospodárstva 2. Trestné činy proti hospodárskej disciplíne: Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev, Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva, Zneužívanie informácií v obchodnom styku Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe Poškodzovanie spotrebiteľa Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi 3. Trestné činy proti mene a trestné činy daňové: Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov, Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov, Výroba a držba falšovateľského náčinia, Ohrozovanie obehu peňazí ,Falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok, Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru, Skrátenie dane a poistného, Neodvedenie dane a poistného, Nezaplatenie dane a poistného, Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru 4. Trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu: Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu, Porušovanie priemyselných práv, Porušenie autorského práva)
  • Trestný čin proti majetku (Krádež, Sprenevera, Nevyplatenie mzdy a odstupného, Neoprávnené užívanie cudzej veci, Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla, Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru. Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla, Podvod, Úverový podvod, Poisťovací podvod, Kapitálový podvod, Subvenčný podvod, Neoprávnené obohatenie, Podvodný úpadok, Zavinený úpadok, Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok, Nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier, Podielnictvo, Legalizácia príjmu z trestnej činnosti, Úžera, Zatajenie veci, Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, Poškodzovanie veriteľa, Zvýhodňovanie veriteľa, Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním, Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania, Marenie exekučného konania, Porušovanie zákazu konkurencie, Poškodzovanie cudzej veci, Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií, Zneužívanie vlastníctva, Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky, Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva, Falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty.

Zaujímavý odkaz: http://www.etrend.sk/podnikanie/cesky-konatel-slovenskej-s-r-o-a-vypis-z-registra-trestov.html

Zaujímavý odkaz: http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/ine/4705-zodpovednost-konatela-spolocnosti-s-rucenim-obmedzenim

Konateľ v sro a register trestov

Konateľ v sro a register trestov

Mgr. Dominika Petríková /  JUDr. Ivan Hric
Tím sroportal.sk

Prečítané: (7779)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.