Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Obchodný podiel v sro

Obchodný podiel v sro 

V praxi často dochádza k stotožňovaniu pojmov obchodný podiel v sro a vklad spoločníka do sro. V tomto článku sa preto zameriame na rozdiel medzi týmito dvoma pojmami.

 Obchodný podiel v sro upravuje Obchodný zákonník v § 114 – 120. Predstavuje práva (majetkové aj nemajetkové) a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť spoločníka na spoločnosti. Obchodný podiel v sro inými slovami predstavuje podiel na riadení, rozhodovaní a kontrole činnosti obchodnej spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Spoločník môže so svojím obchodným podielom nakladať rôznym spôsobom. Obchodný podiel v sro možno previesť na iného spoločníka alebo aj inú osobu (pokiaľ to spoločenská zmluva pripúšťa), rozdeliť, môže byť predmetom záložného práva i dedenia. Obchodný podiel v sro teda možno nadobudnúť pri založení spoločnosti, počas existencie sro na základe zmluvy o prevode obchodného podielu či ako dedičstvo po poručiteľovi. Obchodný podiel v sro je hodnotou oceniteľnou v peniazoch, t. j. je možné s ním obchodovať. Výška obchodného podielu sa vyjadruje percentom alebo zlomkom.

Rozlišujeme kvalitatívnu a kvantitatívnu stránku obchodného podielu. Kvalitatívnu stránku obchodného podielu predstavuje súhrn práv a povinnosti spoločníka, je vyjadrená v právnom postavení spoločníka v spoločnosti, t. j. účasti spoločníka na spoločnosti pri vykonávaní jeho práv a povinností. Kvantitatívna stránka obchodného podielu je vyjadrená výškou obchodného podielu a tomu zodpovedajúcej miere účasti spoločníka na majetku spoločnosti.

 

Výška vkladu a obchodný podiel

Sro je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Každý spoločník sa môže podieľať na založení sro len jedným vkladom. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu. Vklad spoločníka do sro musí byť aspoň vo výške 750,- €, pri jednoosobovej sro vo výške minimálneho základného imania 5000 €.

Výška vkladu do spoločnosti sa nemení v závislosti od hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Pokiaľ nedôjde k zvýšeniu, zníženiu základného imania či nadobudnutiu ďalšieho obchodného podielu, výška vkladu je nemenná. Naproti tomu hodnota obchodného podielu priamo závisí od hospodárenia spoločnosti, pretože majetková hodnota obchodného podielu sa odvíja od čistého obchodného imania spoločnosti. Môže byť niekoľkonásobne vyššia ale aj nižšia, než bol vklad spoločníka do spoločnosti.

Pokiaľ sa spoločníci v spoločenskej zmluve nedohodnú inak, výška obchodného podielu závisí od vkladu spoločníka, t. j. čím je vklad spoločníka v spoločnosti vyšší, tým väčší je jeho obchodný podiel. V spoločenskej zmluve si však spoločníci môžu dohodnúť aj iný spôsob určenia výšky obchodného podielu ako stanovuje Obchodný zákonník. Výška obchodného podielu nemusí v tomto prípade zodpovedať pomeru vkladu k základnému imaniu spoločnosti. Napríklad ak spoločníci majú vklad v rovnakej výške, výška ich obchodných podielov môže byť rôzna. Obchodný zákonník žiadnym spôsobom neobmedzuje spôsob určenia výšky obchodného podielu, musí však byť jednoznačne určený v spoločenskej zmluve. Pomerne podrobne je rozobraný obchodný podiel v sro aj tu.

 Príklad: Spoločnosť má dvoch spoločníkov. Každý spoločník prispel do spoločnosti vkladom 2500,- €. Základné imanie spoločnosti je 5000,- €. Pokiaľ by sa spoločníci v spoločenskej zmluve nedohodli inak, každý spoločník má obchodný podiel vo výške 50 %. Zákon im však umožňuje, aby sa dohodli inak, napríklad jeden spoločník bude mať obchodný podiel vo výške 80 % a druhý spoločník 20 %, čiže napriek rovnakému vkladu, budú mať spoločníci rozdielny rozsah práv a povinnosti, ktoré im ako spoločníkom prislúchajú.

Obchodný podiel v sro

Obchodný podiel v sro

JUDr. Zuzana Škovranová

Tím sroportal.sk

Prečítané: (7439)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.