Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb časť 1.

 Trestná zodpovednosť právnických osôb

Slovenské trestné právo je založené na individuálnej subjektívnej zodpovednosti osôb, nepripúšťa trestnoprávnu zodpovednosť právnickej osoby, na rozdiel od iných právnych odvetví, kde právnická osoba má zodpovednosť (ako účastník napr. daňového, správneho, občianskeho či obchodného konania). Novela č. 224/2010 Trestného zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1.9.2010, zaviedla tzv. nepravú trestnú zodpovednosť právnickej osoby, zakotvením dvoch za tým účelom vytvorených ochranných opatrení voči PO, a to vo forme nasledovných sankcií– zhabanie peňažnej čiastky a zhabanie majetku.

Zavedená úprava umožňuje postihnúť právnickú osobu v trestnom konaní bez toho, aby bola považovaná za páchateľa trestného činu. Účelom tejto úpravy bolo zaviesť do právneho poriadku SR sankcionovanie právnických osôb prostredníctvom noriem trestného práva, ak došlo v súvislosti s ich činnosťou ku spáchaniu trestného činu. Potreba tejto úpravy vychádzala aj z povinnosti SR dodržať medzinárodné záväzky, ktoré zahrňovali aj potrebu zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb z dôvodu uznávania cudzích rozhodnutí. SR ako plnohodnotný člen niektorých medzinárodných organizácií a predovšetkým ako plnohodnotný člen EÚ musela uvedenú úpravu prijať, čo vyplývalo z veľkého množstva dokumentov, ktoré sú pre SR právne záväzné. Účelom zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb (teda nielen trestnoprávnej) je vyhnúť sa stavu, že nikto nebude postihnutý, ak nedôjde k postihnutiu páchateľa, ak ho nie je možné v dôsledku zložitých štruktúr riadenia v obchodných spoločnostiach zistiť. Trestná zodpovednosť právnických osôb je riešením neschopnosti alebo nemožnosti odhaliť páchateľa trestného činu spáchaného v rámci právnickej osoby.

Trestnú zodpovednosť právnických osôb si vyžiadala aj situácia v spoločnosti. Štáty zaznamenávajú nárast ekonomickej kriminality. Veľakrát sa osoby oprávnené konať v mene spoločnosti ,,skrývajú“ za spoločnosť, v ktorej pôsobia a takto páchajú trestnú činnosť v snahe ,,vyhnúť“ sa trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Nepriama trestná zodpovednosť právnických osôb sa prejavuje tým, že súd môže, resp. za splnenia podmienok stanovených v trestnom zákone musí uložiť právnickej osobe ochranné opatrenia, konkrétne:

  • zhabanie peňažnej čiastky alebo
  • zhabanie majetku

Bližšie o sankciách spojených s trestnoprávnou zodpovednosťou právnických osôb v druhej časti.

Zaujímavý odkaz: http://www.epi.sk/odborny-clanok/Prava-verzus-neprava-trestna-zodpovednost-pravnickych-osob.aspx

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb

JUDr. Zuzana Škovranová

Prečítané: (892)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.