Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Trestnoprávny postih konateľa sro

Trestnoprávny postih konateľa sro

Trestnoprávny postih konateľa sro sa v hierarchii sankcií za protiprávne konanie považuje za ,,ultima ratio“, t. j. posledné, krajné riešenie, keď už nestačia prostriedky iných právnych odvetví, predovšetkým prostriedky Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. U s.r.o. je záväzný predovšetkým Obchodný zákonník. Podporne pôsobia ustanovenie Občianskeho zákonníka. Trestnoprávny postih konateľa sro je podrobne špecifikovaný v Trestnom zákone.

V súvislosti s pôsobením s.r.o. na trhu za terajšej ekonomickej situácie nie je vylúčené, že podnikatelia – s.r.o., a.s. alebo iné typy právnických osôb sa dostanú do platobnej neschopnosti, stavu, kedy nie sú schopní plniť záväzky voči svojim obchodným partnerom. V prípade, že s.r.o. má viac veriteľov (najmenej dvoch), ktorí čakajú na uspokojenie svojich pohľadávok, nie je možné v rámci uspokojovania postupovať svojvoľne.

Kto ako dlžník napríklad s.r.o., ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, dopúšťa sa trestného činu ,,Zvýhodňovanie veriteľa“ podľa ust. § 240 Trestného zákona. Za spáchanie tohto trestného činu zákon umožňuje uložiť konateľovi s.r.o. trestnoprávny postih konateľa sro spočíva v uložení sankcie a to trestu odňatia slobody až na dva roky. V prípade spôsobenia škody veľkého rozsahu od troch do ôsmich rokov.

Na rozdiel od trestného činu ,,Poškodzovania veriteľa“ sa rozsah dlžníkovho majetku nezmenšuje, ale svoj majetok použije dlžník – napr. zadĺžená eseročka na uspokojenie veriteľov nerovnomerne. Dôvod neschopnosti splácať svoje splatné záväzky je nepodstatný. Zmyslom tejto úpravy v trestnom zákone je poskytnúť ochranu veriteľom s.r.o. v čase, ktorý bezprostredne predchádza podaniu návrhu na konkurz s.r.o., a kedy, dá sa povedať, zo strany dlžníka hrozí najväčšie riziko machinácie s jeho majetkom na úkor svojich veriteľov.  Konateľ spoločnosti musí pri výkone svojej funkcie v sro neustále dbať na dodržiavania zákonnej úpravy napr. v Občianskom alebo Obchodnom zákonníku zameranej na zodpovednosť konateľa sro.   Trestnoprávny postih konateľa sro je len jednou z možných sankcií za porušenie zákona z jeho strany pri výkone funkcie v spoločnosti.

Aby nedošlo k tejto situácii, k spáchaniu trestného činu ,,Zvýhodňovanie veriteľa“ zo strany dlžníka, je dlžník povinný postupovať v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii a podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dlžník dozvedel alebo mohol dozvedieť o svojom úpadku. Za podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na s.r.o. je zodpovedný štatutárny orgán – konateľ spoločnosti. Podľa novej právnej úpravy zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov môže byť konateľ v sro zaviazaný súdom, zaplatiť sankciu najviac vo výške dvojnásobku minimálnej výšky základného imania obchodnej spoločnosti.

Trestnoprávny postih konateľa s.r.o.

Trestnoprávny postih konateľa s.r.o.

JUDr. Zuzana Škovranová

Tím sroportal.sk

Prečítané: (4267)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.