Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Dedenie obchodného podielu

Dedenie obchodného podielu v sro

V poslednom čase sa veľa našich klientov zaujímalo o otázku dedenia obchodného podielu po smrti fyzickej osoby v spoločnosti s ručením obmedzeným, preto sme sa rozhodli v našom článku túto otázku priblížiť. Otázka dedenia obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným je upravená v ust. § 91 a § 116 ods.2. ObZ. Smrť fyzickej osoby je dôležitou právnou skutočnosťou s ktorou sú spojené rôzne právne následky. Smrť spoločníka v sro nie je dôvodom na zrušenie spoločnosti, ale táto právna skutočnosť spôsobuje zánik účasti spoločníka v spoločnosti a má za následok aj zmenu v osobe majiteľa obchodného podielu. V tomto prípade môže dôjsť k dedeniu obchodného podielu v sro na dedičov zomretého spoločníka. Obchodný podiel v s r.o. je možné dediť len po fyzickej osobe ak spoločenská zmluva dedenie nevylučuje. Dedič nadobudne právne postavenie spoločníka v deň smrti poručiteľa ( § 460 Občianskeho zákonníka) a to znamená, že dedič sa stáva spoločníkom v spoločnosti bez akéhokoľvek úkonu z jeho strany a bez súhlasu valného zhromaždenia. Obchodný podiel spoločníka v sro predstavuje jednotu práv a povinností, ktoré spoločníka spájajú s účasť na spoločnosti s ručením obmedzeným.

Po takejto udalosti, ako je smrť spoločníka v spoločnosti je potrebné v prvom rade vykonať dedičské konania a až po právoplatnom skončení dedičského konania si môžu spoločníci upraviť svoje práva. Po právoplatnom dedičskom konaní bude nesporné, že ste zákonnými dedičmi obchodného podielu po poručiteľovi (spoločníkovi). Spoločenská zmluva môže dedenie obchodného podielu aj vylúčiť ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom. V prípade, že spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným vylučuje dedenie obchodného podielu a spoločnosť má aspoň dvoch spoločníkov vrátane poručiteľa, potom má dedič právo na vyplatenie vyrovnávacieho podielu v zmysle ust. § 150 ObZ. Vyrovnávací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu zomretého spoločníka k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Spoločenská zmluva v žiadnom prípade nemôže vylúčiť právo na vyrovnávací podiel v sro. V praxi sa najčastejšie vyskytuje prípad, keď jeden obchodný podiel v s.r.o. zdedia viacerí dedičia. Ide o tzv. spoločný obchodný podiel. V takejto situácii všetci dedičia nadobudnú právne postavenie jedného spoločníka a svoje práva a povinnosti z obchodného podielu môžu vykonávať len prostredníctvom spoločného zástupcu ( ust.§114 ods.3 ObZ). Dedič, ktorý nie je jediným spoločníkom sa môže na súde domáhať zrušenia svojej účasti v spoločnosti. Dedičstvo sa dedí ako celok, teda dedič ho môže ako celok odmietnuť alebo prijať.

Na záver by sme chceli upriamiť Vašu pozornosť na to, že ak dedí obchodný podiel výroba len jeden dedič ma právo zdediť celý obchodný podiel po poručiteľovi. Ak obchodný podiel dedia dvaja alebo viacerí dedičia je potrebné dedenie obchodného podielu dôkladne upravfriť v spoločenskej zmluve, aby sa predišlo problémom, ak nastane takáto nečakaná udalosť. Čo sa týka možnosti vzniku problému v budúcnosti nie je možné takýto problém vylúčiť a preto je potrebné vzťahy v obchodnej spoločnosti čím skôr po takejto udalosti vyriešiť. Napriek tomu veríme, že sa takáto situácia vo vašej spoločnosti nestane.

Dedenie obchodného podielu

Dedenie obchodného podielu

Mgr. Dominika Petríková
Tím sroportal.sk

Prečítané: (8285)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.