Poraďte sa s nami:info@sroportal.sk - web@sroportal.sk / 0918 931 021, 0905 231 272, 0905 901 834

Rozdelenie zisku v sro

Rozdelenie zisku v sro

Spoločníci v spoločnosti s ručením obmedzeným majú svoje základné práva a svoje povinnosti. Medzi základné majetkové práva každého spoločníka v spoločnosti patrí právo na podiel na zisku, preto je veľmi dôležité vyriešiť otázku rozdelenia zisku medzi spoločníkmi spoločnosti.

Ak obchodná spoločnosť dosiahne zisk spoločníci majú záujem si tento zisk rozdeliť a to vo forme podielu na zisku. Pre rozdelenie zisku sú stanovené presné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Tieto pravidlá sú upravené v Obchodnom zákonníku. Stanovenie výšky podielu závisí najmä od samotnej dohody spoločníkov v spoločenskej zmluve. Rozhodnutie o rozdelení zisku patrí do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia s.r.o. Valné zhromaždenie rozhoduje o prerozdelení zisku väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Spoločníci majú nárok na podiel na zisku a to v pomere ktorý zodpovedá ich splateným vkladom ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné. Spoločník má právo vzdať sa svojho podielu na zisku tým, že ho prenechá na financovanie obnovy a rozvoja spoločnosti. Jedinou povinnou položkou rozdelenia zisku je tvorba zákonného rezervného fondu. Spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným určuje výšku rezervného fondu. Ak sa rezervný fond nevytvoril už pri vzniku spoločnosti, je v prvom roku v ktorom dosiahne spoločnosť zisk výška povinného prídelu najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách. O využití prostriedkov z rezervného fondu rozhodujú konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným.

Pre lepšie pochopenie rozdelenia zisku v s.r.o. medzi spoločníkov Vám uvádzame teoretický príklad. Spoločnosť s ručením obmedzeným má troch spoločníkov, ktorých vklady a rozsah ich splatenia boli nasledovné: spoločník A má vklad 4 000 eur a rozsah splatenia vkladu má 60%, spoločník B má vklad 2 000 eur a rozsah splatenia vkladu má 80% a Spoločník C má vklad 4 000 eur a rozsah splatenia má 60%. V roku 2014 mala spoločnosť zisk po zdanení 30 000 eur. O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie ktoré rozhodlo, že 5 % čistého zisku bude prídel do rezervného fondu to je suma vo výške 1 500 eur a zvyšných 95% sa rozdelí medzi spoločníkov spoločnosti podľa ObZ a to v sume 28 500 eur. Na rozdelenie zisku spoločníkom zostáva suma 28 500 eur. Spôsob rozdelenia zisku je nasledovný: spoločník A má splatený vklad 2 400 eur podiel na vkladoch má 40% a teda podiel na zisku vo výške 11 400 eur, spoločník B má splatený vklad 1 600 eur podiel na vkladoch má 20% a podiel na zisku má 5 700 eur a posledný spoločník C má splatený vklad 2 400 eur podiel na vklade je 40% a má podiel na zisku vo výške 11 400 eur.Účtovanie a zdanenie zisku v sro je predmetom samostatnej kapitoly.

Spoločníci majú právo na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Iným kritériom na rozdelenie zisku môže byť druh prevzatého vkladu, počet spoločníkov, miera účasti spoločníka na podnikaní, prípadne kombinácia viacerých kritérií. Na záver pamätajte, že podmienky rozdelenia zisku musia byť spravodlivé a v súlade so zásadou poctivého obchodného styku. Ak by rozdelenie zisku v spoločnosti s ručením obmedzeným bolo v rozpore s takouto zásadou, ustanovenie spoločenskej zmluvy by bolo neplatné pre zjavný rozpor z dobrými mravmi podľa ust. § 39 OZ.

Rozdelenie zisku v sro

Rozdelenie zisku v sro

Mgr. Dominika Petríková
Tím sroportal.sk

Prečítané: (19849)

Kontaktujte násPlease leave this field empty.

Naposledy pridané články

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Pošlite nám správu so službou, o ktorú máte záujem a my sa Vám ozveme.

VYPLŇTE NEZÁVÄZNÝ FORMULÁR, MY SA VÁM OZVEME


Please leave this field empty.